Schuldhulpmaatje Zutphen
Samen lukt het!

Privacyverklaring

Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Medewerkers

Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen verwerkt persoonsgegevens van haar medewerkers ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden.

De persoonsgegevens, die wij verwerken zijn:

·      NAW-gegevens

·      Telefoonnummer

·      E-mailadres

Bewaartermijn en laten verwijderen van gegevens

Persoonsgegevens van de medewerkers worden voor onbepaalde tijd bewaard. Indien u uw gegevens wenst te laten verwijderen kunt u hiervoor een verzoek indienen via gidie.schuldhulpmaatje@gmail.com.

Gegevens die voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bedrijfsvoering niet noodzakelijk zijn worden dan uit ons systeem verwijderd. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Delen met anderen

Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen verstrekt uitsluitend de gegevens van de medewerkers aan derden als dit nodig is  om onze werkzaamheden uit te voeren.

Beveiliging

Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.